Podmínky

Podmínky

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TĚCHTO PODMÍNKY

Tyto Všeobecné podmínky výslovně upravují vztahy vzniklé mezi Indicom Europa 2015 sl (Společnost, která vlastní ochrannou známku Ulller) se sídlem Calle Zurbano 41, Bajo vlevo 28010, Madrid a s CIF ESB87341327 a třetími stranami (dále jen „Uživatelé“ "), kteří se zaregistrují jako uživatelé a / nebo nakupují produkty prostřednictvím internetového obchodu oficiálního webu Uller (http://www.ullerco.com(dále jen „obchod“).

2. POVINNOSTI UŽIVATELE

2.1 Uživatel je obecně povinen používat Obchod, nakupovat Produkty a využívat všechny služby Obchodu pečlivě, v souladu se zákonem, morálkou, veřejným pořádkem a ustanoveními těchto Obchodů Všeobecné podmínky, a musíte je také nepoužívat jakýmkoli způsobem, který může zabránit, poškodit nebo narušit normální provoz a užívání obchodu uživateli nebo který by mohl poškodit nebo způsobit poškození zboží a práv Ullere, jeho dodavatelé, uživatelé nebo obecně jakékoli třetí strany.

3. PRODUKTY A CENY

3.1 Ullere si vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o produktech nabízených uživatelům prostřednictvím obchodu. Zejména může kdykoli přidat nové produkty k produktům nabízeným nebo zahrnutým do obchodu, přičemž se rozumí, že pokud nebude stanoveno jinak, budou se na tyto nové produkty vztahovat ustanovení těchto všeobecných podmínek. Rovněž si vyhrazuje právo přestat poskytovat nebo usnadňovat přístup a používání kdykoli a bez předchozího upozornění na některou z různých tříd Produktů nabízených v Obchodě.

3.2 Produkty obsažené v obchodě budou odpovídat co nejspolehlivějším způsobem, jaký technologie zobrazení na webu umožňuje skutečně nabízeným produktům. Charakteristiky Produktů a jejich ceny jsou uvedeny v Obchodě. Ceny uvedené v Obchodě jsou v eurech a nezahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak.

4. POSTUP A ZPŮSOB PLATBY VÝROBKŮ

4.1 V maximální lhůtě dvaceti čtyř (24) hodin, Ullere zašle uživateli e-mail s potvrzením nákupu. Zmíněný e-mail přiřadí referenční kód nákupu a podrobně uvede vlastnosti produktu, jeho cenu, náklady na dopravu a podrobnosti o různých možnostech provedení platby produktů společnosti Ulller.

4.2 Uživatel, který zakoupí produkt v Obchodě, musí provést platbu prostřednictvím platebních systémů, které jsou podrobně uvedeny v Obchodě.

4.3 Indicom Europe 2015 sl bude archivovat elektronické dokumenty, ve kterých je smlouva formalizována, zaslat kopii Uživateli po provedení nákupu. Smlouva bude ve španělském jazyce.

4.4 Potvrzení objednávky zaslané Ullere není platný jako faktura, pouze jako doklad o nákupu. Spolu s Produktem bude odeslána odpovídající faktura.

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

5.1 Uživatel má právo na odstoupení od smlouvy, kterým může kontaktovat Ullere e-mailem na následující adresu: kontaktujte @ ullerco.com a od nákupu odejděte do sedmi (7) pracovních dnů, počítáno od přijetí produktu. Produkt musí být zaslán spolu s řádně vyplněným formulářem pro vrácení a řádně vyplněnou kopií dodacího listu nebo faktury, na náklady Uživatele-kupujícího, s přímými náklady na vrácení Produktu. Toto vrácení bude provedeno v souladu s pokyny, které Ulller Uživateli oznámí v reakci na jeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Uživatel musí vrátit Produkt nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy Ulller uvede formu vrácení.

5.2 Odstoupení znamená vrácení zaplacené částky. Za tímto účelem musí klient na návratovém listu uvést číslo a držitele kreditní karty, na kterou Ullere Musíte provést platbu. Lhůta pro uvedenou platbu bude stanovena zákonem.

5.3 Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit, pokud není produkt vrácen v původním obalu a není-li produkt v bezvadném stavu.

6. ZÁKAZNÍKOVÁ SLUŽBA

6.1 V případě jakéhokoli incidentu, nároku nebo uplatnění svých práv může Uživatel poslat e-mail na kontaktní adresu @ Ullere. Com.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HOME

7.1 Územní rozsah prodeje prostřednictvím obchodu je výhradně pro území Evropské unie, takže doručovací služba bude pouze pro toto území. Produkty zakoupené v Obchodě budou zaslány na dodací adresu, kterou Uživatel uvede, jakmile bude platba ověřena, přičemž maximální dodací lhůta je třicet (30) dní, která je ve Zákoně implicitně stanovena.

7.2 Dodací služba Ullere Provádí se ve spolupráci s různými logistickými operátory uznávané prestiže. Objednávky nebudou doručovány v PO Boxech ani v hotelech nebo jiných trvalých adresách.

7.3 Náklady na přepravu nejsou zahrnuty v ceně Produktů. V době nákupu Produktu bude Uživatel informován o přesných nákladech na dopravu.

8. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

8.1 Uživatel bere na vědomí, že všechny prvky Obchodu a každého Produktu, informace a materiály v nich obsažené, značky, struktura, výběr, uspořádání a prezentace jeho obsahu a počítačové programy používané v vztahy s nimi jsou chráněny vlastními právy duševního a průmyslového vlastnictví Ullere nebo třetích stran, a že mu Všeobecné podmínky nepřiznávají, pokud jde o uvedená práva průmyslového a duševního vlastnictví, žádná jiná práva, než ta, která jsou v nich výslovně uvedena.

8.2 Pokud to nepovolí Ullere nebo v případě, že to mohou být držitelé příslušných práv třetích stran, nebo pokud to není z právního hlediska povoleno, uživatel nesmí reprodukovat, transformovat, upravovat, rozebírat, zpětně analyzovat, distribuovat, pronajímat, půjčovat, zpřístupňovat nebo umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace k některému z prvků uvedených v předchozím odstavci. Uživatel je povinen používat materiály, prvky a informace, ke kterým má přístup prostřednictvím užívání Obchodu, pouze pro své vlastní potřeby a nutit se, aby přímo ani nepřímo nevykonával komerční využití materiálů, prvků a informací získaných prostřednictvím Obchodu stejné.

8.3 Uživatel se musí vyvarovat úniku nebo manipulace s technickými zařízeními zřízenými společností Ullere nebo třetími stranami v Obchodě.

9. OCHRANA ÚDAJŮ

9.1 V souladu se zákonem 15/99 LOPD vás informujeme, že vaše osobní údaje a další informace poskytnuté prostřednictvím registračního formuláře, jakož i údaje z provedených transakcí, budou zahrnuty a uloženy do souboru ke zpracování ve vlastnictví společnosti Ullere, pokud není požadováno jeho zrušení. Léčba bude zaměřena na vývoj a provádění prodeje, personalizovanou pozornost produktů a služeb, které získává, a na zlepšení uvedené pozornosti, jakož i na propagaci svých vlastních produktů a služeb a třetích společností ve spojení s Ulllerem.

Stejně tak jste informováni, že vaše data budou zpřístupněna přidruženým společnostem pro uvedené účely. Ullere S těmito údaji bude nakládat s maximální důvěrností, bude jediným a výhradním příjemcem těchto údajů a nebude provádět jiné postoupení nebo komunikace třetím stranám, než které jsou uvedeny ve stávajících předpisech.

Uživatel výslovně autorizuje doporučení, a to i elektronickými prostředky, prostřednictvím Ullere a od výše uvedených subjektů, komerčních komunikací a propagačních nabídek a soutěží. □ ano, souhlasím.

9.2 Uživatel může kdykoli uplatnit práva na přístup, opravu, námitku nebo zrušení kontaktováním Ullere, e-mailem kontaktovat @ Ullere.com, přiložení kopie vašeho NIF nebo náhradního identifikačního dokladu.

9.3. Odpovědi označené * v registračním formuláři jsou povinné. Vaše neodpovězení zabrání nákupu vybraných produktů.

10. HESLA

10.1 Ullere Usnadní používání osobních hesel pro uživatele, který se jako takový zaregistruje na webové stránce. Tato hesla budou použita pro přístup ke službám poskytovaným prostřednictvím Webu. Uživatel musí uchovávat hesla na svou vlastní odpovědnost v nejpřísnější a absolutní důvěrnosti, za předpokladu, kolik škod nebo důsledků jakéhokoli druhu plyne z narušení nebo vyzrazení tajemství. Z bezpečnostních důvodů může uživatel kdykoli změnit heslo pro telematický přístup ke službám spojeným s Webovým serverem. Uživatel souhlasí s tím, že bude Ulller okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití jejich hesla a přístupu neoprávněných třetích stran k němu.

11. COOKIES

11.1 Ullere používá cookies k vylepšení svých služeb, usnadnění navigace, zachování bezpečnosti, ověření totožnosti uživatele, usnadnění přístupu k osobním preferencím a sledování jejich používání v Obchodě. Cookies jsou soubory nainstalované na pevném disku počítače nebo v paměti prohlížeče ve složce předem nakonfigurované operačním systémem počítače uživatele, aby vás identifikovaly.

11.2 Pokud si uživatel nepřeje, aby byl na pevný disk nainstalován soubor cookie, musí nakonfigurovat svůj program pro prohlížení internetu tak, aby je nepřijímal. Stejně tak může Uživatel cookies volně ničit. V případě, že se uživatel rozhodne deaktivovat cookies, může se kvalita a rychlost služby snížit, a přesto ztratí přístup k některým službám nabízeným v Obchodě.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto všeobecné podmínky se řídí španělským právem. Veškeré kontroverze vyplývající z výkladu nebo provádění, které mohou vyvstat v souvislosti s platností, interpretací, plněním nebo řešením této smlouvy, budou předloženy jurisdikci a hospodářské soutěži soudů a tribunálů města Madridu, přičemž se zříká jakékoli jurisdikce, která může odpovídat Uživateli za předpokladu, že to příslušné právní předpisy umožňují.