Podmínky

Podmínky

 

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TĚCHTO PODMÍNKY

 

1. ÚVOD

Tyto všeobecné podmínky výslovně upravují vztahy, které vznikají mezi společností Indicom Europa 2015 sl (společnost, která vlastní ochrannou známku Ulller) se sídlem Calle Zurbano 41, Bajo vlevo 28010, Madrid a CIF ESB87341327 a třetími stranami (dále jen „uživatelé "), kteří se zaregistrují jako uživatelé a / nebo nakupují produkty prostřednictvím online obchodu na oficiálním webu Uller (http://www.ullerco.com(dále jen „obchod“).

 

2. POVINNOSTI UŽIVATELE

2.1 Uživatel se obecně zavazuje používat Obchod, nakupovat Produkty a využívat každou ze služeb Obchodu pilně, v souladu se zákonem, morálkou, veřejným pořádkem a ustanoveními těchto Všeobecné podmínky a také se musíte zdržet jejich používání jakýmkoli způsobem, který by mohl bránit, poškodit nebo narušit normální provoz a užívání obchodu ze strany uživatelů nebo který by mohl poškodit nebo poškodit zboží a práva Ullere, jeho dodavatelé, uživatelé nebo obecně jakékoli třetí strany.

 

3. PRODUKTY A CENY

3.1         Ullere si vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o produktech, které jsou uživatelům nabízeny prostřednictvím obchodu. Zejména můžete kdykoli přidat nové Produkty k produktům nabízeným nebo zahrnutým v Obchodě, přičemž se rozumí, že pokud nebude stanoveno jinak, budou se tyto nové Produkty řídit ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. Rovněž si vyhrazuje právo přestat poskytovat nebo usnadňovat přístup a používání kdykoli a bez předchozího upozornění o jakékoli z různých tříd produktů nabízených v obchodě.

 

3.2 Produkty zahrnuté v Obchodě budou odpovídat nejspolehlivějším možným způsobem, který technologie webového zobrazení umožňuje skutečně nabízeným Produktům. Vlastnosti Obchodů a jejich ceny se objevují v Obchodě. Ceny uvedené v Obchodě jsou v eurech a nezahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak.

 

4. POSTUP A FORMA PLATBY PRODUKTŮ

4.1 Během maximálně dvaceti čtyř (24) hodin Ullere zašle uživateli e-mail s potvrzením nákupu. Zmíněný e-mail přiřadí referenční kód nákupu a podrobně uvede vlastnosti produktu, jeho cenu, náklady na dopravu a podrobnosti o různých možnostech provedení platby produktů společnosti Ulller.

 

4.2 Uživatel, který si zakoupí produkt prostřednictvím obchodu, musí provést platbu prostřednictvím platebních systémů konkrétně podrobně uvedených v obchodu.

 

4.3          Indicom Europe 2015 sl Bude archivovat elektronické dokumenty, ve kterých je smlouva formalizována, a po provedení nákupu zašle kopii Uživateli. Smlouva bude uzavřena ve španělském jazyce.

 

4.4 Potvrzení objednávky zaslané Ullere Není platný jako faktura, pouze jako doklad o nákupu. S tímto produktem bude zaslána příslušná faktura.

 

5. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

5.1 Uživatel má právo na odstoupení, které může kontaktovat Ullere prostřednictvím e-mailu na následující adrese: contact @ ullerco.com a odstoupit od nákupu ve lhůtě nepřesahující sedm (7) pracovních dnů, počítáno od obdržení Produktu. Produkt musí být zaslán společně s řádně vyplněným návratovým listem a kopií řádně vyplněného dodacího listu nebo faktury, přičemž přímé náklady na vrácení Produktu nese kupující Uživatel. Uvedené vrácení bude provedeno v souladu s pokyny, které Ulller sdělí uživateli v reakci na jeho oznámení o výběru. Uživatel musí vrátit Produkt maximálně do sedmi (7) dnů poté, co Ulller uvede formu vrácení.

 

5.2 Odstoupení znamená vrácení zaplacené částky. Za tímto účelem musí zákazník na vratném listu uvést číslo a držitele kreditní karty, na kterou je Ullere Musíte provést platbu. Lhůta pro uvedenou platbu bude stanovena zákonem.

 

5.3 Právo na odstoupení nemusí být uplatněno, pokud není Produkt vrácen v původním obalu a pokud není Produkt v bezvadném stavu.

 

6. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

6.1 V případě jakéhokoli incidentu, nároku nebo uplatnění svých práv může Uživatel zaslat e-mail na adresu contact @ Ullere. Com.

 

7. DOMOVSKÁ DODACÍ SLUŽBA

7.1 Teritoriální rozsah prodeje prostřednictvím obchodu je výhradně pro území Evropské unie, takže doručovací služba bude pouze pro toto území. Produkty zakoupené prostřednictvím obchodu budou po ověření platby zaslány na doručovací adresu uvedenou uživatelem, přičemž maximální dodací lhůta je třicet (30) dnů stanovená standardně v zákoně.

 

7.2 Doručovací služba společnosti Ullere Provádí se ve spolupráci s různými logistickými operátory uznávané prestiže. Objednávky nebudou doručovány v PO Boxech ani v hotelech nebo jiných trvalých adresách.

 

7.3 Cena dopravy není zahrnuta v ceně Produktů. V době nákupu Produktu bude Uživatel informován o přesných nákladech na dopravu.

 

8. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

8.1 Uživatel bere na vědomí, že všechny prvky obchodu a každý z produktů, informace a materiály v nich obsažené, značky, struktura, výběr, objednávání a prezentace jejich obsahu a počítačové programy použité v vztah s nimi, jsou chráněny právy duševního a průmyslového vlastnictví Ullere nebo třetích stran, a že mu Všeobecné podmínky nepřiznávají, pokud jde o uvedená práva průmyslového a duševního vlastnictví, žádná jiná práva, než ta, která jsou v nich výslovně uvedena.

 

8.2 Pokud to není povoleno Ullere nebo v případě, že to mohou být držitelé příslušných práv třetích stran, nebo pokud to není z právního hlediska povoleno, uživatel nesmí reprodukovat, transformovat, upravovat, rozebírat, zpětně analyzovat, distribuovat, pronajímat, půjčovat, zpřístupňovat nebo umožňovat veřejný přístup prostřednictvím jakékoli formy veřejné komunikace k některému z prvků uvedených v předchozím odstavci. Uživatel je povinen používat materiály, prvky a informace, ke kterým má přístup prostřednictvím užívání Obchodu, pouze pro své vlastní potřeby a nutit se, aby přímo ani nepřímo nevykonával komerční využití materiálů, prvků a informací získaných prostřednictvím Obchodu stejné.

 

8.3 Uživatel se musí vyhnout vyhýbání se nebo manipulaci s jakýmikoli technickými zařízeními zřízenými Ullere nebo třetími stranami v Obchodě.

 

9. OCHRANA ÚDAJŮ

9.1 V souladu se zákonem 15/99 LOPD vás informujeme, že vaše osobní údaje a další informace poskytnuté prostřednictvím registračního formuláře, jakož i údaje z provedených transakcí, budou zahrnuty a uloženy do souboru ke zpracování, který vlastní Ullere, pokud není požadováno jeho zrušení. Léčba bude zaměřena na vývoj a provádění prodeje, personalizovanou pozornost produktů a služeb, které získává, a na zlepšení uvedené pozornosti, jakož i na propagaci svých vlastních produktů a služeb a třetích společností ve spojení s Ulllerem.

Rovněž jste informováni, že vaše údaje budou pro uvedené účely zpřístupněny přidruženým společnostem. Ullere S těmito údaji bude nakládat s maximální důvěrností, bude jediným a výhradním příjemcem těchto údajů a nebude provádět jiné postoupení nebo komunikace třetím stranám, než které jsou uvedeny ve stávajících předpisech.

Uživatel výslovně autorizuje doporučení, a to i elektronickými prostředky, prostřednictvím Ullere a výše uvedené subjekty, obchodní sdělení a propagační nabídky a soutěže. □ ano, přijímám.

 

9.2 Uživatel může kdykoli uplatnit právo na přístup, opravu, námitku nebo zrušení kontaktováním Ullere, e-mailem adresovaným na contact @ Ullere.com, přiloží kopii vašeho NIF nebo náhradní identifikační dokument.

9.3. Odpovědi označené * v registračním formuláři jsou povinné. Vaše neodpovězení zabrání nákupu vybraných produktů.

 

10. HESLA

10.1       Ullere Usnadní používání osobních hesel pro uživatele, který se jako takový zaregistruje na webové stránce. Tato hesla budou použita pro přístup ke službám poskytovaným prostřednictvím Webu. Uživatel musí uchovávat hesla na svou vlastní odpovědnost v nejpřísnější a absolutní důvěrnosti, za předpokladu, kolik škod nebo důsledků jakéhokoli druhu plyne z narušení nebo vyzrazení tajemství. Z bezpečnostních důvodů může uživatel kdykoli změnit heslo pro telematický přístup ke službám spojeným s Webovým serverem. Uživatel souhlasí s tím, že bude Ulller okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití jejich hesla a přístupu neoprávněných třetích stran k němu.

 

11. COOKIES

11.1       Ullere používá cookies k vylepšení svých služeb, usnadnění navigace, zachování bezpečnosti, ověření totožnosti uživatele, usnadnění přístupu k osobním preferencím a sledování jejich používání v Obchodě. Cookies jsou soubory nainstalované na pevném disku počítače nebo v paměti prohlížeče ve složce předem nakonfigurované operačním systémem počítače uživatele, aby vás identifikovaly.

 

11.2 Pokud si uživatel nepřeje, aby byl na jeho pevný disk nainstalován soubor cookie, musí nakonfigurovat svůj program procházení Internetu tak, aby jej nepřijímal. Stejně tak může uživatel soubory cookie svobodně zničit. V případě, že se Uživatel rozhodne deaktivovat cookies, kvalita a rychlost služby se může snížit a dokonce ztratí přístup k některým službám nabízeným v Obchodě.

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tyto všeobecné podmínky se řídí španělským právem. Veškeré kontroverze vyplývající z výkladu nebo provádění, které mohou vyvstat v souvislosti s platností, interpretací, plněním nebo řešením této smlouvy, budou předloženy jurisdikci a hospodářské soutěži soudů a tribunálů města Madridu, přičemž se zříká jakékoli jurisdikce, která může odpovídat Uživateli za předpokladu, že to příslušné právní předpisy umožňují.